תנאי שימוש

1 .הגדרות:

1.1. “פעולה”- גלישה באתר ובתכניו וכן ביצוע פעולת הצטרפות לאתר המועדון, ביצוע עסקת רכישה/

הזמנה, ביצוע הרשמה לפעילות כלשהי ולרבות פרסום המלצה/ הבעת דעה ו/או הוספת תוכן מכל מין

וסוג שהוא לאתר.

2.1. “החברה”- חברת אם. אם. ג’י טכנולוגיות בע”מ היא בעלת הזכויות במועדון ובאתר (“החברה”).

כתובת למשלוח דואר: רפפורט 3 ,כפר סבא 4465141 ,דוא”ל: [email protected] ,טלפון:

09-835-0666.

3.1 “האתר”- אתר אבא פגום על כל המצוי בו, המצוי במתחם: https://abapagum.com

4.1 “עמוד מכירה”- עבור כל מוצר/ שירות המוצעים באתר יוצג עמוד מכירה הכולל את השם המסחרי

של המפרסם ופרטי הקשר עמו, שם המוצר ו/או השירות המוצעים למכירה, מחיר המוצר/ שירות,

מפרט המוצר/ שירות (ככל שרלוונטי), פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים

נוספים ככל שקיימים ביחס למוצר /שירות המוצעים.

5.1. “ימי עבודה”- ימים א’ עד ה’ בשבוע, לא כולל: ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד.

2 .כללי:

1.2 .כל פעולה באתר זה כפופה לקבוע בתנאי השימוש שלהלן.

2.2 .ביצוע פעולה כלשהי באתר זה כמוה כהסכמה, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בתנאי

השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בין האתר למשתמשים בו, לפיכך, אם אינך

מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

3.2 .לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. במקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

4.2 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר בכל מקרה. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש מפעם לפעם ולפעול בהתאם לתנאים המעודכנים.

5.2 .תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש

המפורטים במסמך זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו

תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

3 .המשתמשים

1.3 .רשאי להשתמש באתר בגיר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, כתובת דואר תקינה בישראל וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

2.3 .על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

4 .רישום לאתר

1.4 .ההרשמה לאתר תתבצע באחת מן הדרכים הבאות, ותהווה אישור לקבלת תנאי השימוש:

1.1.4 .באמצעות יצירת חשבון באתר;

2.1.4 .באמצעות התחברות דרך אתר פייסבוק.

2.4 .יובהר בזאת כי ההרשמה היא תנאי מחייב לשימוש באתר.

5 .הצגת ההצעות למשתמש

1.5 .החברה מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של המפרסמים “as is ” וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על המפרסמים בלבד ולמשתמשת לא תהיה כל טענה נגד החברה בקשר עם נכונות המצגים.

2.5 .בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י החברה.

3.5 .כשירות למשתמש האתר, באזור שיוקצה לכך, המכונה: “יצאת פגום,” (אינדקס בעלי עסקים) יורשו משתמשים שהם בעלי בתי עסק לפרסם הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתמשות האתר. יובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום ההצעות ו/או למכירת המוצרים והשירותים לפיו באזור זה ו/או לנכונות ולאופן הצגת המצגים. האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על המשתמשים- המציעים שיפרסמו את המוצר/ השירות.

4.5 .המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

5.5 .החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים/השירותים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא”ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר/שירות עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש יחויב בהתאם למחיר המעודכן.

6 .שוברים

1.6 .שובר יזכה את האוחזת בו בזכות לקבל מהמפרסם את המוצר/השירות אך ורק בכפוף להצגת תעודה מזהה ובכפוף לכך שפרטי האוחז בשובר זהים לפרטים שהוזנו באתר בעת הרכישה; תנאי השוברים יהיו בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השוברים ו/או בעמוד הרכישה של השובר באתר; שובר לא ניתן להעברה ו/או להענקה, להוציא שובר “מתנה”, וזאת על-פי התנאים המפורטים ב”שובר המתנה”, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של המפרסם, ובתיאום עימו; לא ניתן למכור את השובר; תוקף השובר מצוין על גבי השובר ו/או בעמוד המכירה של השובר באתר; לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו )ראה תאריך תוקף באתר ועל גבי השובר(; לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי; לא ניתן לממש שובר באופן חלקי.

7 .ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו

1.7 .ככלל, המשתמש רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

)להלן: “חוק הגנת הצרכן”(. כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים

הבאים:

סוג הממכר תנאי הביטול

מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת אישור

הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.

שירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 7 ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק.
שירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לתשלום דמי ביטול כחוק. מנוי למכון כושר בכל עת, בכפוף לתשלום דמי מנוי ו/או דמי ביטול כמפורט בסעיף 7.7 להלן.

ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום 30 ימים ממועד מסירת הודעת ביטול בכתב. טובין פסידים )כגון מוצרי מזון(/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הרוכש בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהרוכש פתח את אריזתם המקורית לא ניתן לבטל את העסקה

2.7 .הודעת הביטול

1.2.7 .הודעה על ביטול עסקה )”הודעת ביטול”(, אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש,

תימסר לחברה באחת או יותר מהדרכים הבאות: בדואר רשום לכתובת: רח’ רפפורט 3 ,ת. ד. 56 ,כפר סבא 4465141 / משלוח הודעת דוא”ל לכתובת:

[email protected]/ בטלפון שמספרו: 09-835-0666 / בעמוד הראשי של אתר

האינטרנט של המועדון, המצוי בכתובת: https://abapagum.com/ -באמצעות שליחת הודעה

מתוך חשבון המשתמשת באתר.

2.2.7 .הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם המשתמש + מס. תעודת הזהות +

מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.

3.2.7 .הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם למשתמשת עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.

4.2.7 .לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה המשתמש ידרש למסור לנציג את שמה+ מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הא מעוניין לבטל+ 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה המשתמשת מבקשת לבטל.

יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.

5.2.7 .לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת

המשתמשת בתנאי הביטול )ראו סעיף 2 לעיל(. במידה שהמשתמשת לא עמדה בתנאי הביטול

כאמור- בקשתה לביטול העסקה לא תבוצע.

6.2.7 .הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר למפרסם הרלוונטי.

3.7 .תוצאות הביטול

4.7 .תוצאות ביטול עסקה ע”י משתמשת עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד-

1.4.7 .בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- במידה שהמשתמש קיבל את הטובין שרכש הוא יחזיר

את המוצר לרשות המפרסם במקום שבו קיבל אותו, לרבות טובין כלשהם שקיבל המשתמש

בעקבות ביצוע העסקה ותודיע על כך לחברה. כל סכום ששילם המשתמשת בגין הטובין יושב לו במלואו, והחברה/ המפרסם )לפי העניין( לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

5.7 .תוצאות ביטול עסקה ע”י משתמשת מכל סיבה אחרת )שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד(-

1.5.7 .בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- במידה שהמשתמש קיבל את הטובין, המשתמש יחזיר

את הטובין למקום עסקו של המפרסם לרבות טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע

העסקה, וכל סכום ששילם המשתמש בגין הטובין יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור %5 ממחיר העסקה או 100 -₪ לפי הנמוך מביניהם.

2.5.7 .בסעיף זה “מחיר העסקה” הנו: מחיר הטובין בתוספת כל הוצאה/ התחייבות של החברה בשל דמי הובלה/ משלוח/ אריזה/ כל הוצאה או התחייבות אחרת של החברה בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

3.5.7 .במידה והתקין נציג מטעם המפרסם טובין בבית המשתמשת לצורך מתן שירות לפי העסקה, החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על

100 ש”ח.

4.5.7 .במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח למשתמשת (בין שהמוצר הגיע אל

המשתמש ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף למשתמשת תתבצע רק לאחר החזרת

הטובין יחד עם כל הטבה שניתנה למשתמש בעקבות ביצוע העסקה- למקום עסקו של

המפרסם. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו למפרסם יחולו על המשתמש.

6.7 .החברה ממליצה כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג זהו. החברה רשאית לתבוע את נזקיה במקרה שבו ערכם של הטובין פחת כתוצאה מהחזרתם שלא באריזה המקורית/ שאריזתם הושחתה ו/או לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיה ברשות המשתמש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו לטובין בזמן שהיו ברשות המשתמש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

7.7 .תוצאות ביטול מנוי למכון כושר )עסקה לתקופה קצובה מסוג מנוי למכון כושר(

1.7.7 .שים לב! המועדון ממליץ לך לקרוא היטב, טרם ביצוע הרכישה, את תקנון מכון הכושר

הספציפי שבו את מעוניינת לרכוש מנוי ולעמוד על תנאיו, לרבות תנאי ביטול המנוי.

התקנונים מפורסמים, לנוחיותך, בעמודי המכירה של המכונים השונים, באתר.

2.7.7 .במקרה של ביטול מנוי, הספק ישיב לרוכש את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל

העסקה, ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי הוא לגבות את כל התשלומים כמפורט להלן,

בלבד:

1.2.7.7 .דמי מנוי- החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לרוכשת בתקופה שעד למועד

כניסת הביטול לתוקף.

2.2.7.7 .דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד למועד

כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי, ובלבד שהספק גילה לרוכש בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי ובכל מקרה, דמי הביטול יהיו מוגבלים לסכומים כמפורט

בטבלה שלהלן:

מועד הביטול דמי הביטול שייגבו מהרוכש

בשליש הראשון של תקופת המנוי %25 מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה )לולא הביטול(- לפי הנמוך מביניהם.

בשליש השני של תקופת המנוי %20 מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה )לולא הביטול(- לפי הנמוך מביניהם.

בשליש השלישי של תקופת המנוי %17 מהתמורה או הסכום שהיה על הרוכש לשלם עד לתום התקופה )לולא הביטול(- לפי הנמוך מביניהם.

8 .אספקת המוצרים /שירותים ומשלוחים

1.8 .רק במקרה שבו יצוין אחרת מפורשות בעמוד המכירה, האחריות לאספקת המוצרים/ שירותים מוטלת על המפרסמים בלבד. החברה לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

2.8 .אספקת המוצרים תוצע למשתמשת )אם בכלל( ע”י החברה/ המפרסמים )לפי העניין( בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ שירות.

3.8 .המפרסמים רשאים לגבות דמי משלוח מהמשתמשות עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים )דואר, דואר רשום, שליח ועוד( על-פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

4.8 .אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה )כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה(, שעות החלוקה, ואופן החלוקה )כגון איסוף מסניף הדואר(. יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב כנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לאסוף את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד המפרסם ו/או החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

5.8 .יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 7 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן  לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או כלפי המפרסם במקרה זה.

6.8 .דמי המשלוח הנקובים בעמוד המכירה אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. “הובלה חריגה” משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה לקומה שאינה קומת הכניסה בבית צמוד קרקע. במקרה של הובלה חריגה כאמור, המפרסמים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה לאותו מוצר/ שירות.

7.8 .אלא אם צוין אחרת מפורשות בעמוד המכירה, תשלום בגין הובלתו של מוצר/ שירות לבית המשתמש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה.

8.8 .הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתמש.

9.8 .בחישוב מועדי אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה, יכללו ימי עבודה בלבד. 10.8 .ככל שאיסוף עצמי הוצע כאפשרות בעמוד המכירה של מוצר/ שירות, המשתמש רשאי לאספו מבית עסקו של המפרסם/ החברה- לפי העניין, תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, יחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה ובמקרה כאמור החברה/ המפרסמים, לפי העניין, יהיו רשאים לגבות מהמשתמש דמי ביטול כמפורט בסעיף 7 לעיל.

3.2 .החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות

11.8 .על-פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ה-2012″( החוק לטיפול סביבתי”(, במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, הינך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכשת, קרי מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

12.8 .החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי ואלקטרוני אשר נרכש על-ידי המשתמש. פינוי המוצר הישן מביתך ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: )א( המוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; )ב( פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית המשתמש ומאותה

קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; )ג( המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או

בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או

חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית המשתמשת כגון מנוף –

וזאת על-פי שיקול המפרסמים ו/או המוביל מטעמם.

9 .סודיות ופרטיות

1.9 .מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות המשתמשת לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא הודעה מראש.

10 .העלאת תכנים על ידי המשתמשים לאתר

1.10″ .תוכן” או “תכנים” לעניין פרק זה: מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (visual-audio ,(או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות אך לא רק: תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי שהועלו לאתר על ידי המשתמשים.

2.10 .העלאת תוכן לאתר כמוה כהתחייבות והצהרת המשתמשת על כך שהתוכן הנ”ל עומד בכל התנאים

הקבועים בתנאי השימוש וכן כי התוכן אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל

זאת פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכ”ה 1965 .כל

תוכן שהועלה על- ידי משתמש לאתר הינו באחריותו המלאה והבלעדית והמשתמש יהא

אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן.

3.10 .מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשת זכות לדרוש שהתכנים יישמרו ו/או יתפרסמו

באתר ו/או יוסיפו להתפרסם בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שיועלה לאתר או למנוע מהמשתמש מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.10 .החברה אינה אחראית לתכנים שיועלו על ידי המשתמשים לאתר, למהימנותם, לאמינותם והשפעתם על יתר המשתמשים באתר. כמו כן ,החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לאתר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלה משתמש לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממשתמש האפשרות להעלות תוכן לאתר.

5.10 .במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי החברה, את נותנת לחברה ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר ,להציג לציבור ,לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שהחברה או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור. לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כאמור בתנאים השימוש ובכפוף לתנאי הפעילות.

11 .היעדר אחריות

1.11 .החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים למשתמשות באמצעות האתר. ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול המפרסמים המציעים ומפרסמים את מוצריהם ו/או שירותיהם באתר.

2.11 .רק במקרה שבו יצוין מפורשות בעמוד המכירה של מוצר/ שירות כלשהו, כי ספק המוצר/ שירות הוא החברה, החברה תיחשב גם כמפרסם לצרכי ההתקשרות עם המשתמשים. במקרים כאמור, יחולו על החברה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו )”חוק הגנת הצרכן”(, אשר חלות על “עוסק” בנוסף על החובות החלות עליה כמפעילת האתר, לרבות לעניין ביטול עסקאות.

3.11 .כל עסקה שיבצע המשתמש באתר הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות

באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם בו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של

החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

4.11 .תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על-ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר. התמונות כאמור הינן באחריות המפרסמים ונועדו להמחשה בלבד.

5.11 .החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או לשירותים ו/או למפרסמים.

6.11 .החברה ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ”ב.

7.11 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור )זמנית או קבועה( לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

8.11 .החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר )ישיר או עקיף( עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם )לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים(, בשל הפסקת פעילות האתר )באופן זמני או קבוע( ו/או הספקים ו/או המפרסמים.

9.11 .מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור )Link )חיצוני באתר, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו- ישיר או עקיף- לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

10.11 .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. המשתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הן לוקחות על עצמן את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב 

תוצאות העלולות להיות לתקלות מסוג זה.

12 .זכויות יוצרים וסימני מסחר

1.12 .האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, סימני מסחר, יישומי תוכנה, גרפים,

תמונות, מוסיקה, ווידאו, גרפיקה, וסאונד, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או המפרסמים ו/או

בשימוש ברישיון/ ברשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי, והם מוגנים

על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

כל הזכויות שמורות לחברה ו/או למפרסמים. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או

בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ו/או המפרסמים )לפי העניין( ללא אישור החברה מראש

ובכתב.

2.12 .העתקה, הפצה, שידור, אחסון, פרסום, קישור, יצירת יצירה נגזרת או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו, במלואו או בחלקו, באופן זמני או קבוע, ללא רשות מפורשת בכתב ומראש של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי המשתמשים באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות  למשתמשים זכות קניין רוחני כלשהי באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה, וזכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות החברה ו/או המפרסמים- לפי העניין.

3.12 .כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפרה לתביעה אזרחית ו/או הליכים פליליים.

4.12 .אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או במסגרת

פרסומים אחרים כלשהם ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות

Framing ו- Tools Mining Data Automated .האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי.

13 .הדין החל ומקום השיפוט

1.13 .על תנאי השימוש וכל הקשור בשימוש באתר יחול הדין הישראלי בלבד.

2.13 .בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש והנוגעת לאתר ו/או לחברה תהא לבתי המשפט של

מחוז תל אביב-יפו סמכות שיפוט בלעדית וייחודית.

3.13 .מובהר כי האמור בסעיפים 2.13-1.13 לעיל, יחול גם על משתמשת שאינה תושבת ו/או אזרחית

ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

דילוג לתוכן