תקנון אתר

חברת אם .אם. ג’י .טכנולוגיות בע”מ הנה בעלת הזכויות במועדון ההחברים להלן: “אבא פגום” (“המועדון”). במסגרת פעילותה זו, החברה מפעילה ומנהלת אתר סחר המיועד לחברות המועדון בלבד להלן: (“האתר”).
האתר מוצע לשימושך בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון שלהלן- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1 .כללי

1.1. הגדרות

1.1.1 “משתתף”- כל מי אשר ביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע כל פעולה באתר.

1.1.2 “ביצוע פעולה באתר”- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.

1.1.3 “רוכש”- כל מי אשר ביצע פעולת רכישה של שירות ו/או מוצר באמצעות האתר.

1.2 . התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

1.3 .התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.

1.4 .המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון על תנאי ההשתתפות שבו. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

2 .תנאי השתתפות

2.1. רשאים לבצע פעולה באתר חברי המועדון בלבד, אשר ביצעו הרשמה לאתר והינם בעלי תא דואר אלקטרוני תקין.

2.2. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המועדון, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.

2.3 .כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:

2.3.1 .מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18 (או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו.

2.3.2 .מבצעת הפעולה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי .

2.3.3 .מבצע הפעולה הינו בעל כתובת תקנית בישראל.

2.4 .המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתפת אינה רשאית לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה “(Hacking” ,(כריית סיסמאות”

 (Mining Password (או בכל אמצעי אחר. המשתתפת אינה רשאית להשיג או לנסות להשיג תכנים או

מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותה באופן מכוון על- ידי המועדון.

2.1 .המשתתפת אינה מורשית להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא

תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתפת עצמה ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי המועדון.

2.5 .משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם. 

2.7 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המועדון רשאי למנוע ממשתתפת ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותה באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:

2.7.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

2.7.2 .מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

2.7.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.

2.7.4 .מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במועדון ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו .

3 .פרטי המשתתפת

3.1 .בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת. ז ,.מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו- כן, לעתים ידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי המועדון ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.

3.2 .הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והיא אסורה מכל וכל .המועדון שומר על זכותו לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותו כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לו.

3.3 .בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיה האישיים ו/או המזהים של המשתתפת.

4 .הצגת ההצעות למשתתפות

4.1 .המועדון יציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפות, בתחומי הפנאי ,צרכנות, תרבות, דיור ופיננסים (להלן: “ההצעה/ות”). זאת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שימצא לנכון מעת לעת. למועדון הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שיציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.

4.2 .עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג “דף מכירה” הכולל את השם המסחרי של הספק, המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).

4.3 . כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה.

4.4 .המועדון מפרסם באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים ” as is ” וכפי שנמסרו לו על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד המועדון בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד המועדון בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.

4.5 .בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע”י המועדון.

4.6 .באזור שיוקצה לכך, המכונה: “יצאת פגום,” (אינדקס בעלי עסקים) יורשו משתתפים שהנם בעלי בתי עסק לפרסם הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפות האחרות .המועדון ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי בכל הקשור לפרסום ההצעות ו/או למכירת המוצרים ו/או השירותים אשר יפורסמו על ידי המשתתפים באזור זה .האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על המשתתפים שיפרסמו את המוצר ו/או השירות. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על המשתתפים שיפרסמו אותן בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד המועדון בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד המועדון בקשר עם שירותים ו/או מוצרים אשר פורסמו על ידי משתתף.

5 .תשלום 

1.2 .חיוב רוכש בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.

1.2 .במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ,ישלם הרוכש ריבית כחוק.

1.2 .רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכשת ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל המועדון. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המועדון, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכשת באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.

1.2 .פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הרוכשת. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה הרוכשת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהא המועדון זכאי לבטל את הזמנתו.

6 .אספקת המוצרים

1.2 .האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על הספקים בלבד .הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

1.2 .הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.

1.2 .מחיר המשלוח של המוצרים ו/או השירותים הנקוב בדפי המכירה, נכון אך ורק לאספקה בתוך תחומי הקו הירוק. אספקת מוצר ו/או שירות אל מחוץ לתחומי הקו הירוק מותנית בהסכמת הספק. כמו כן, מחיר האספקה יהא שונה ובהתאם למדיניות הספק הרלוונטי .

1.2 .באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים לרוכשות, במקום סמוך אשר יתואם עימן מראש .

2.2 .דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

2.2 .למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר/ שירות לבית הרוכש אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות. 2.2 .הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתפת.

6.2 .זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד)

6.2 .רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מבית עסקו של הספק ,ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, יחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהרוכש דמי ביטול כמפורט בסעיף 8 לתקנון זה.

16.2 .בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחות של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימת של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

11.2 .במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

 

4

7 .אחריות בגין מוצרים / שירותים

1.2 .המועדון איננו היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ,המועדון ו/או מי מטעמו אינם אחראים למתן השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאספקתם, לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר המכירה, נמסרו למועדון על ידי הספקים והינם באחריות הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידה באמצעות האתר .

1.2 .במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הרוכשים בגין האמור לעיל ,יפעל המועדון במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הרוכש.

1.2 .נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את המועדון. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן ,לבין המוצרים הנמכרים בפועל .

1.2 .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.7 שלעיל ,המועדון ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש למועדון ו/או לספקים, ינקטו המועדון ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את המשתתף מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הרוכשת במועד הרכישה .

2.2 .במקרה של איחור באספקת מוצר לרוכש יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין ,בהתאם למפורט בסעיף 8 שלהלן. המועדון אינו אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר/ שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שנגרמו מכל סיבה שהיא .

2.2 .אבא פגום לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הרוכשת בלבד ועל חשבונה

2.2 .התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש “כפי שהם( “is as (ו”ככל שיהיו זמינים( “available as .(לא ניתן

להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיה של כל משתתפת. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה

כלפי המועדון בגין נכונות התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו( ככל שיתעוררו) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

6.2 .בשום מקרה ,לא יהיה המועדון אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע המוצג בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם המועדון או מי מספקיו קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

6.2 .המועדון לא מתחייב, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתתפות אחרות המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו הינה באחריותך המלאה בלבד .המועדון אינו מתחייב שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת ,כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמועדון לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.

16.2 .אין להסתמך על התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, בתגובות, בפורומים, בקבוצות דיון

ובפרסומים אחרים כלשהם) כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטות עלייך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי .אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע השקעות, רכישות, עסקאות ופעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עלייך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

11.2 .המועדון לא יישא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידו. 

5

8 .ביטול עסקת רכישה ותוצאותיה

1.6 .ככלל ,הרוכש רשאי לבטל עסקת רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981) להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו.

סוג הממכר תנאי הביטול

מיום עשיית העסקה ועד 11 ימים מיום קבלת הנכס או מיום

מוצר קבלת אישור הזמנה- לפי המאוחר מביניהם

בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור

הזמנה- לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה 2

ימים לפחות שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בשירותי הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי בתוך 11 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור הזמנה, לפי המאוחר וכמפורט להלן: בעסקה מתמשכת- בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת- בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 1 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

בשירותים שאינם הארחה/ נסיעה/ חופש/ בילוי

לא ניתן לבטל את העסקה טובין פסידים )כגון מוצרי מזון(/ מידע כהגדרתו בחוק המחשבים/ טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה/ טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית

2.8 .הודעת ביטול

1.1.6 .הודעה על ביטול עסקה )”הודעת ביטול”( תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח

בדואר רשום לכתובת: רח’ רפפורט 1 ,ת. ד. 22 ,כפר סבא 1122111 / משלוח הודעת דוא”ל לכתובת:

[email protected] / בטלפון שמספרו: 09-835-0666 / בעמוד הראשי של אתר האינטרנט

של המועדון, המצוי בכתובת: https://abapagum.com/.

1.1.6 .הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם הרוכשת + מס. תעודת הזהות + מס. ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.

1.1.6 .הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל- לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שתיגרם לרוכש עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.

1.1.6 .לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון- בזמן השיחה הרוכש ידרש למסור לנציג את

שמו + מס. ת. הזהות שלו + מס. ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל+ 1 הספרות האחרונות של

אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה הרוכש מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.

6

2.1.6 .לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון- ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת

המבקשת בתנאי הביטול )ראו סעיף 1 לעיל(. במידה שהרוכש לא עמד בתנאי הביטול כאמור- בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.

1.6 .תוצאות ביטול עסקה ע”י משתתפת עקב אי התאמה/ אי אספקה במועד-

1.1.6 .בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו, וכל סכום ששילם המשתתפת בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק )לפי העניין( לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

1.6 .תוצאות ביטול עסקה ע”י משתתף מכל סיבה אחרת )שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד(-

1.1.6 .בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור- הרוכש יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לה לאחר גביית דמי ביטול בשיעור %2 ממחיר העסקה או 166 -₪ לפי הנמוך מביניהם.

1.1.6″ .מחיר העסקה” הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה/ התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה/ משלוח/ אריזה/ כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

1.1.6 .במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח לרוכשת )בין שהמוצר הגיע אל הרוכש ובין שהמוצר טרם הגיע אליו(, השבת הכסף לרוכש תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה לרוכש- למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על הרוכש.

2.6 .המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/ שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל נזק/ קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות הרוכש ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.

9 .ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר

1.6 .בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהמועדון לנהל את האתר כתיקנו, לספק את השירותים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא המועדון רשאי לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.

1.1.6 .בסעיף זה “כוח עליון”, משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת המועדון ולרבות: תקלות

מחשב ,תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המועדון יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא ,לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים/ השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות ,רשאי המועדון לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשים פירוט בכתב על סיבת הביטול.

1.6 .כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי .ו/אולם ,אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכש ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לה במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, אותה העת, להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור המועדון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו ,לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר/ השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

1.6 .במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאי המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית. 

7

11 .אחריות לתפעול האתר

1.16 . המועדון עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר .ואולם ,המועדון אינו מתחייב כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט .מבלי לגרוע מהאמור ,המועדון לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה .

1.16 .המועדון לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע”י משתתפות באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

11 .פרטיות ומאגר המידע

1.11 .שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרשת לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, המועדון יהא רשאי להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה ,המועדון לא יישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.

1.11 .הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך )כפי שיעשה מעת לעת(, יישמרו במאגר המידע של המועדון אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

1.11 .בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 :למשתתף ידוע והוא מסכים בזאת ,כי ברישומו לאתר ובעצם השימוש באתר המשתתף מאשר למועדון לאגור מידע כאמור לעיל. כמו כן, למשתתף ידוע, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסירת המידע ו/או הפרטים הנוספים כאמור ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו. מסירת המידע והפרטים הנוספים נדרשים על מנת לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים, לצורך התפעול השוטף וניהול האתר וכן לצורך עיבוד ושימוש במידע לצרכים שיווקיים ובכלל זאת, שיגור מידע שיווקי בדיוור ישיר, פרסומים ומידע על מבצעים ו/או הנחות המוצעים למשתתפים באמצעים שונים( דואר, דואר אלקטרוני, טלפון, פקסימיליה, מסרונים וכו’) על ידי המועדון ו/או מי מטעמו, בהתאם להחלטת המועדון.

1.11 .במסגרת גלישתך באתר, המועדון אוסף ומאחסן מידע אודותייך )”המידע”( כמשתתף. המידע אודותייך נאסף ממקורות כגון: מידע הנמסר במסגרת ביצוע רישום לאתר המועדון ו/או במסגרת בקשת הצטרפות לשירות כלשהו ו/או שיימסר במסגרת פניות למועדון )לרבות בשיחות טלפון(; מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותייך במהלך השימוש באתר; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, הכל בהתאם להוראות כל דין. המידע שנאסף יישמר במאגר המידע של המועדון ובאחריותו.

12 .איסוף ושימוש במידע

1.11 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך לדוגמה: מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP (שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי (location-Geo (סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש, סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש )לרבות סוג מערכת ההפעלה במכשיר( ID Advertising , המוקצה למכשירך, מספר זיהוי של מכשיר הקצה ,(ID Device( ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. המועדון ישמור את המידע אשר יצטבר אודותיך כאמור במאגריה.

1.11 השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן :

 1.1.11 לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות, מיקומך, 

8

 ותחומי עניינך. אם תבחר שלא לאפשר איסוף מידע מסוים, הדבר עלול, במקרים מסוימים  למנוע את היכולת לספק לך חלק מהשירותים.

 1.1.11 לשם שיפור האתר והשירותים הניתנים בו ולשימושים סטטיסטיים שונים.

 1.1.11 כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים – כדוגמת )אך לא רק( פורומים,

משחקים,

 מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים

 1.1.11 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור ושיפור היצע

 המוצרים, שירותים ותכנים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות  או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

 2.1.11 לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.

 2.1.11 לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך. שים לב כי יתכן כי  גבית הכספים עבור רכישת מוצרים ו/או שירותים באתרים תתבצע על ידי חברות סליקה ויתכן כי תידרש למסור לחברות סליקה כאמור מידע אישי כגון שמך, כתובת לשליחת חשבונית ופרטי

כרטיס  אשראי. שימוש במידע כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות סליקה.

 2.1.11 כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.

 6.1.11 ליצירת הקשר איתך )במקרה הצורך(

 6.1.11 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים  שלישיים כאמור זה לא יזהה אותך אישית.

 1.11 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים

הרלבנטיים  באתר אבא פגום.

 1.1.11 לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

1.11 המועדון רשאי לשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS (ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications (מידע בדבר שירותיו, וכן מידע

שיווקי ופרסומי – הן מידע שהוא עצמו יפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי המועדון ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך, בהתאם לחוק, אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

2.11 חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך יהיה חשוף למועדון, לשותפיה ולנעברים שונים, כמפורט בפרק זה להלן.

2.11 תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיום חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתר. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.

13 .מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו

1.11 המועדון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך, אלא במקרים המפורטים להלן:

1.1.11 בעת שתרכשי מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של המועדון, או בעת שתיקחי חלק

בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למועדון ולצד שלישי המוצגות באתר המועדון או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם המועדון ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם,

לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר

עמך.

9

1.1.11 במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר אבא פגום את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה המועדון רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.

1.1.11 המועדון יהיה רשאי למסור את פרטיך לקבלני משנה , בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע

פעולות שונות הקשורות להפעלה )לרבות שירותי אירוח(, תפעול ושיפור של האתר )לרבות, למען הסר ספק, השירותים בו(.

1.1.11 לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה למועדון למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

2.1.11 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המועדון.

2.1.11 בכל מקרה שהמועדון תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

2.1.11 במקרה שהמועדון ימצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

6.1.11 אם המועדון יעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שעשית באתר.

6.1.11 במסגרת העברה חוקית של פעילות המועדון לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים )כולם או חלקם( ו/או פשיטת רגל.

6.1.11 אם המועדון ישתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או יבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

1.11 כאשר אתה משתמש באתר, המועדון רשאי לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות. תוכנות צד ג’ אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך, נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בכל מקרה, תוכנות צד ג׳ כאמור לא יאספו מידע מזהה או רגיש הנוגע אליך. בעת שימושך באתר את מאשרת כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור. אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באחת משתי דרכים שתבחר: האחת, ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד שברשותך והשנייה, לפנות אלינו במייל  .כאמור הסרה ולבקש [email protected]

1.11 המועדון יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים )לרבות מפרסמים באתר(, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכימה בזאת כי שותפיה העסקיים של המועדון )לרבות מפרסמים( יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

1.11 המועדון נוקט באמצעים סבירים ומקובלים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפות. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון ,המועדון לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתפת ו/או למי מטעמה אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו של המועדון.

Google Analytics במערכת שימוש. 14

10

1.11 המועדון עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Analytics Google על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר,

כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו.

1.11 המועדון אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש – Analytics Google עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר.

האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google אודות גולשי האתר כפוף http://www.google.com/analytics/terms/us.html בכתובת הזמינים Google Analytics של השימוש לתנאי http://www.google.com/policies/privacy/ בכתובת הזמינה Google של הפרטיות ומדיניות

1.11 ניתן ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Analytics Google

בכתובת ./partners/privacy/policies/com.google.www://httpבאפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי

 זמין אשר Google Analytics Opt-out Browser Add-on הדפדפן של והתקנה הורדה ידי עלGoogle Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. בכתובת

Oracle BlueKai של( Data Manage Platform( מידע ניהול במערכת שימוש. 15

1.12 המועדון עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר DMP BlueKai Oracle על מנת ליצור פרופילים של משתמשים

ותחומי עניין תוך שימוש ב Cookies- ראו פירוט בסעיף 34 להלן ,(טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן

)כגון Ids statistical וכלי זיהוי אחרים )כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה(. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה

ללמוד על

השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי.

1.12 ניתן ללמוד יותר על האופן שבו BlueKai Oracle אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות DMP Oracle ניתן

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing- בכתובת Oracle BlueKai של הפרטיות במדיניות לבקר

.html.policy-privacy-cloud-data-cloudכמו כן, ניתן ללמוד יותר לגבי אפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך

http://www.bluekai.com/registry/. בכתובת Oracle BlueKai (opt out) ידי על

Cookies .16

1.12 המועדון משתמש ב Cookies”(-עוגיות”( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים

סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע Cookies. הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר חלק מה Cookies- יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא  מכילים-Cookies ה -c:windows.Temporary Internet Files. ב וכן c:windows.cookies בספריה אותם מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בדפים באתר המועדון המחייבים רישום. המידע ב Cookies- מוצפן, והמועדון נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

1.12 אם אינך מעוניינת לקבל ,Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה Cookies- עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר המועדון או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies- במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהמועדון יותאם להעדפותיך. הואיל וה Cookies- מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחקי אותן אלא אם את משוכנעת שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

1.12 ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web  beacons במודעות הפרסומת להלן . “Cookies :”תפקיד ה Cookies- הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל,

11 להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. את יכול למחוק את ה Cookies- במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה Cookies- עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies- כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

 למדיניות הפרטיות של Google ראי privacy/en/intl/com.google.www://http:למדיניות הפרטיות של חברת

ארטימדיה אשר מנהלת את מערך הגשת הפרסומות של האתר. ראי .policy-privacy/net.media-arti://http:

שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל וארטימדיה )ככל שלא מותקן על חשבך/מכשירך(

וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

17 .קישורים באתר וקישורים אל האתר

1.12 .האתר מכיל קישורים )Hyperlink )אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים

ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של המועדון. אם

לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או

במשתמע על ידי המועדון לאותם מקורות אחרים.

1.12 .המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים.

לפיכך ,לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי המועדון בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף ,אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

1.12 .המועדון אינו אחראי לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים

באתר.

1.12 .כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות ,לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני .המועדון לא יהא אחראי ולא יישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.

2.12 .המשתתפת רשאית ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות “קישורים עמוקים” (Links Deep ) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאית לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפות באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.

2.12 .המועדון אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

 

18 .בעלות וזכויות יוצרים

1.16 .תקנון זה מעניק למשתתף הרשאה להשתמש באתר על- פי תנאיו בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות המועדון ו/או הספקים.

1.16 .האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה ,יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושו של המועדון ו/או הספקים והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למועדון ו/או לספקים.

1.16 .אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתפת אינה רשאית להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע .המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע ,תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר. 

12

1.16 .המשתתף אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של המועדון אשר תינתן בכתב ומראש.

2.16 .סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם

.המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של המועדון ו/או של הספקים.

19 .העלאת תוכן לאתר

1.16″ .תוכן” או “תכנים”: מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי( visual-audio ,(

או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור

,סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.

1.16 .המועדון מאפשר למשתתף האתר להעלות תכנים לאתר באמצעות פורומים, צ’אטים, תגובות לכתבות ושירותים נוספים המאפשרים להזין לאתר תכנים על ידי המשתתפות. העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים, בצ’אטים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, כפופה לכללים הבאים:

1.1.16 .עצם העלאת תוכן על ידך לאתר מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א- 1981 וחוק איסור לשון הרע תשכה 1965 .מידע שתפרסמי באתר יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים באתר.

1.1.16 .המועדון אינו אחראי לתגובות באתר באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לאתר ולא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על- ידך.

1.1.16 .מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי המועדון, יתפרסמו באתר או יוסיפו להתפרסם בו.

1.1.16 .בעת העלאת תוכן לאתר יהיה עליך להזדהות. אינך רשאית לספק כתובת דוא”ל שאינה קיימת או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או מקור העלאת התוכן.

2.1.16 .המועדון אינו מחויב לפקח על העלאת תוכן לאתר, אך גם אם יעשה זאת, הוא לא יישא באחריות לתכנים המועלים לאתר, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתתף שמסרה אותם לפרסום בלבד. יחד עם זאת ,המועדון שומר לעצמו את הזכות לערוך ,להסיר תוכן שתעלה לאתר, לחסום את יכולתך להשתמש באתר או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על המועדון אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידו מהאתר.

2.1.16 .המועדון אינו אחראי לתכנים הנמצאים באתר, לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם על

המשתתפים באתר. כמו כן ,המועדון לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך

או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לאתר, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לאתר הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לאתר.

2.1.16 .הנך מתחייב לשפות את המועדון בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדו, בקשר

לתוכן שהועלה על ידך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרתו.

6.1.16 .כל תוכן שהועלה על- ידך לאתר הינו באחריותך המלאה והבלעדית. הנך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן.

6.1.16 .אלא אם צוין אחרת במפורש, אינך רשאי להעלות לאתר תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי ,פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו.) 

13

16.1.16 .באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין .לפיכך,

הנך מסכים שלא לפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או

בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת (כך למשל, אינך רשאית

להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות); תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא- ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה ,שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה ;תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתתפים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו”ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב )כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ”א – 1995 😉 תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתתפות האתר בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

11.1.16 .ככל שתתבקש במסגרת פעילות של האתר להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, מכתבים וכד) ‘”היצירה”(, הנך מצהיר ומתחייב, כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, ובמידה שהיא אינה בבעלותך הבלעדית, שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש באתר. עלייך לציין עם העלאת התמונה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה. ככל שתעלה כל טענה או דרישה בקשר ליצירה על ידי צד שלישי כלשהו תהא האחראי הבלעדי לכל טענה או דרישה ותשפי את המועדון בגין כל הוצאה שיידרש המועדון להוציא בהתאם לפסק דין או הסדר פשרה, בכפוף לאישורך את הסדר הפשרה, ובכלל כך שכ”ט עו”ד.

11.1.16 .במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי המועדון, אתה נותן למועדון ולמי מטעמו רישיון

חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר

,להציג לציבור ,לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן

את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שהמועדון או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתתפים כאמור.

11.1.16 .לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לאתר, כנאמר

בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.

21 .דין ומקום שיפוט

1.16 .על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.

1.16 .לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או הנוגעת לו.

דילוג לתוכן