אתר אבא פגום – מדיניות פרטיות

חברת אם. אם. ג’י .טכנולוגיות בע”מ (“החברה”) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר

“אבא פגום – מועדון החברים” שזמין בכתובת: https://abapagum.com/ להלן: “האתר”.
תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. התנאים סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי משתמשי האתר, או שנאסף על-ידה בעת כל שימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו (ובכלל זה הזמנת מוצרים באמצעותה) מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והרכישה והוראות נוספות מטעם החברה שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “המסמכים

המחייבים”).

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי

נוחות בלבד, והם מתייחסים לכל המגדרים.

מסירת פרטים באתר

לתשומת ליבך: אינך חייבת על-פי חוק למסור לחברה פרטים אישיים או מזהים. הדבר תלוי ברצונך

ובהסכמתך. עם זאת, הזמנה מקוונת של מוצרים באתר דורשת הרשמה לאתר. בעת הרשמה לאתר

תידרש למסור שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ולבחור סיסמה לשימושך האישי.

בנוסף, לצורך השלמת ההזמנה תידרש למסור כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, פרטי אמצעי תשלום, וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה ו/או לשם השלמתו. שירותים נוספים, כגון פנייה אל החברה טעונים אף הם מסירה של פרטיך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר וטפל בפנייתך.

החברה מאפשרת רישום לאתר גם באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, כגון פייסבוק. כאשר את נרשמת לאתר באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, את מאפשרת לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך.
גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה את משתמשת מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. שימוש כאמור אינו קשור לחברה והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג’ הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של החברה.

לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצעת הרכישה והן ביחס לפרטי האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להשלים את הליך ההזמנה ו/או להשתמש בשירותי החברה.

עלייך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי החברה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

כאשר את מוסרת פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף החברה מידע על נוהגייך באתר כגון מוצרים בהם התעניינת, מידע או פרסומות שקראת, היסטוריית הזמנות, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (address IP ) שבאמצעותם ניגשת לאתר, מיקום גיאוגרפי באמצעות שירות ה-GPS שבמכשיר הטלפון ועוד.

בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים, כגון Analytics Google,

כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות

מידע שנוגע לפרטייך ולפעילותך באתר. אם אינך משתמשת רשומה באתר, מידע זה לא יזהה אותך

באופן אישי.

השימוש במידע שמסרת או שאספנו אודותיך

המידע שתמסרי והמידע שייאסף לגבי נוהגייך במהלך השימוש באתר יישמרו אצל החברה (למעט פרטי אמצעי התשלום אשר שמורים באופן מאובטח אצל ספק צד שלישי (השימוש באתר ואישורך את מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הינך מסכימה שפרטייך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.

במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי

הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן –

 • לאפשר לך להשתמש בשירותי האתר;
 • לאפשר לך להזמין מוצרים;
 • לאפשר לך לבצע הזמנות חוזרות או לצפות בהיסטוריית ההזמנות שלך בהחברה;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והמוצרים המוצעים על-ידי החברה, ובכלל זה ליצור

שירותים ומוצרים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או

לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם; 
 • לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני, באמצעות מסרונים (SMS) או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים שמוצעים באתר. מידע זה ישוגר אלייך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 • ליצירת קשר עמך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות פנייתך אלינו באמצעות

מנגנוני יצירת הקשר, באתר או מחוצה לו;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולה התקין ופיתוחה של האתר;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של החברה.

הודעות

הסכמה לקבלת דיוור (“ניוזלטר”) ודברי פרסומת: רישומך כחברת מועדון של “אבא פגום” מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דיוור מהחברה ו/או מי מטעמה בדבר המוצרים או כל דבר אחר הקשור לתכנים המוצגים באתר.

אם ברצונך לא לקבל דיוור או דברי פרסומת. בכל עת, תוכלי לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להחברה על סירובך לקבלת דברי פרסומת או דיוור על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדיוור שישלח אלייך מהחברה.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא

במקרים שלהלן –

 • לשותפים עסקיים של החברה, לצרכי תפעול, שיווק, מחקר וניתוח סטטיסטי.
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצורך הפעלה ואספקה של האתר, לרבות שירות סליקה

מקוון אשר מבצע מטעם החברה את הסליקה של כרטיס האשראי שלך; חברת השליחויות

שתבצע את המשלוח של המוצר לביתך;

 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמנו לצרכי שיווק, מחקר, אבטחת האתר, מחקר ושיפור

השירותים המוצעים באתר;

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי החברה;
 • במידה ותיתני לנו את הסכמתך המפורשת להעברת פרטייך לצדדים שלישיים;
 • אם תפרי את הוראות התנאים, או אם תבצעי באמצעות באתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות

על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את

פרטייך או את המידע אודותייך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או מי

מטעמה;

 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או

לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, דוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות

ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 • לצורך מסירה ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים

הקשורים באתר, בחברה, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. החברה לא תחשוף בפני

צדדים שלישיים אלה ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את

המבנה המשפטי, תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי –

היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה

ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו;

 • על-פי בקשתך המפורשת.

מיקום המידע השמור

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כל שביכולתה כדי לשמור על פרטיותך ולאבטח את האתר כנגד גישה על-ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אלייך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), תהיי זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה. מידע הדרוש להחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיי זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה להחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הראשי של האתר או יישלח דואר אלקטרוני. נוסח מדיניות הפרטיות המופיע באתר יהא תמיד הנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך באתר לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכימה עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

עודכן לאחרונה: 19 בספטמבר, 2018.

דילוג לתוכן